algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Naar balans – Isabelle Van Kerckhove
Beheerder: Isabelle Van Kerckhove
Adres maatschappelijk zetel: Bevrijdingslaan 38, 9080 Lochristi
Telefoon: 0032 474 89 11 25
E-mail: isabelle@naarbalans.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0666 560 442
Naar balans biedt u de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, stilzwijgend en zonder enig voorbehoud, van de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, logo’s, afbeeldingen, beelden en alle andere items van deze site worden door het auteursrecht beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Naar Balans – Isabelle Van Kerckhove. Reproductie, aanpassing, bewerking, vertaling, verspreiding, verkoop, publicatie, … en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de titularis van het eigendomsrecht. Naar balans behoudt alle eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.
Deze website is bedoeld voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
Het veranderen van informatie van deze website is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden. Naar balans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Naar balans levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in deze informatie. Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op compensaties, van om het even welke aard. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Naar balans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie; met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van apparatuur. Naar balans spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Naar balans verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Alle materiaal of commentaar dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Naar balans bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Naar balans wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven; maar mag deze naar eigen goeddunken gebruiken.

Gebruik gegevens

Indien u op het contactformulier persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens invult, is deze invoer altijd vrijwillig. De noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag zijn aangeduid met een *. De persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens die u via het contactformulier meedeelt, gebruikt Naar balans uitsluitend in het kader van de desbetreffende doelstelling.
Naar balans verwerkt bezoekersgegevens (teller) van haar website enkel voor eigen interne doeleinden en slaat geen persoonlijke gegevens van de bezoekers op.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt? Klik op onze privacybeleid

Afspraken en inschrijvingen

Elke afspraak en inschrijving via deze website of email betekent ook dat u zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de volgende algemene voorwaarden.

De inschrijving/bestelling via deze website of email geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. U betaalt na inschrijving online.

Voor afspraken voor individuele sessies als zelfstandige en inschrijvingen op trainingen ontvangt u altijd een factuur via email. Eventuele klachten over de factuur dient u aangetekend en op straffe van verval binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de betrokken factuur te doen. De niet-betaling op de vervaldag doet in volle recht en zonder verdere aanmaning een rente van 1% per maand lopen vanaf de datum van de factuur. Het factuurbedrag zal tevens verhoogd worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% bij wijze van schadevergoeding wegens niet betaling met een minimum van € 40,00, onafgezien van eventuele gerechtskosten en nalatigheidsintresten.

Annulatie

Coaching: Annuleert u een coaching sessie minder dan 48 u op voorhand, dan wordt deze gerekend en bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Webinar, workshop en training: Een inschrijving is definitief na betaling. Bij annulatie tot een week op voorhand bent u 50% verschuldigd. Annuleert u minder dan een week op voorhand, dan is ze volledig te betalen. U kan zich wel altijd kosteloos laten vervangen door iemand die aan de vereisten voor deelname volgens de uitnodiging voldoet, bv. een vorige training, kleuranalyse,…

Indien Naar balans reeds kosten maakte verbonden aan deze webinar, workshop of training, dan wordt die extra kost gerekend. Bv. voor de vragenlijst voor de enneagram-training is dit € 20.

Producten: Na betaling worden de bestelde producten verstuurd.

Naar balans kan een webinar, workshop of training annuleren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. Ook individuele sessies kunnen verplaatst worden wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. In het geval van annulatie door Naar balans wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Stopzetting

Indien u tijdens een webinar, workshop of training beslist om vroegtijdig te stoppen, is het volledige bedrag van de webinar, workshop of training verschuldigd.

Naar balans heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een webinar, workshop, training of coaching sessie te weigeren.

De aansprakelijkheid van Naar balans is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Indien een bepaalde voorwaarde nietig is, wordt ze gematigd tot een bepaling die wel geldig is. Naar balans kan met u onderhandelen over het vervangen van de nietige clausule door een andere die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het bezoek en gebruik van deze site houdt in dat u zich stilzwijgend en zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden en deze online overeenkomst. Alle geschillen en vorderingen die zouden kunnen voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht

Raadpleging van deze website impliceert dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken van Gent en België.